ی ی ی  ی ی ی ی 恎Ԑ ی

--   ی: ی ی - ۳۰۰  -- ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی- ی- ی ی ی ی . ی ی ѡ ی ǘ ی . یǡ ی ی ی ی ی ی ǐ ی . ی ی ی ی یی ی ȡ یی ی ԭیی ی ی ڭ ی ی ی ی ی ϡ ی. ی ԭ ی Ͽ ی یی ی ʿ ی یی ی ی ی ی ی یی یϐ ѐی یϡ ی ی ی. ی ی ϡ ی ʡ ی ی یی یی Șѐیی ی یی.

***

- ی ی! یҡ یی ی ی یی ی ی.

- ǘ ǘ.

یی: ییی Ȑ ییی یی ( یی یی)- ی.

- ی ی ȡ ی ی ی ی . یی ییی ی . ییی ی

- Ґی . ی ی . یی یԡ ی ی- ی . ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ǁی ǡ ی ی ی ی ϡ ǐэ ی .

- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϿ ی ی یی یی ی یϿ

- ی Ԙی. یی ی ی ѐ ա ی ʘ ی- ییی . ی ی .

- ی ی ی ی ی ی ی ӿ

- یی. ی ی Ґ. ی ی ʘ ی. ی ی Ԙ ی ی ی- ی ی- یی ی ی ی. یی ی ی . ی ی ی ی ʘ - . ی ی . ی ی ی ی ی ӡ یی ی ʘ ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی- ڻ ֻ ی ݻ һ ی ϐی. ی ی ی ϡ ی ʘ ی ی ی ӡ ی . ی ǐ ی ݘ ی ʘ ی ی یی ی .

- ی ی یԭی ǐی Ͽ

- . یԭی ǐی ʘ یԡ ی ی ی ی. ی ی یԭ ی یی . یԭی ی ی ʘی ی ی یی ی ی. ی ʭ ی ی یԭ ی. ی یی ی ی یی یϡ ʘ ی یԭ ی یییی یԭی ی .

- ی ی ییی ی ی ی یی یʭی ی ی ی ی ϐی یϺ ی. ی ی ی ԭیی ی ی ی. ی ی یϐی ی ی ی ی ییی یϿ

- ی ʐی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی䭘 ی یی ی ی یʡ ی ی ی ی ǐэ ј ی ی Ȑی ی ی . ی ی ی ʘ ی ی ی ی. یی ʘ ی ی ی ی ی- یԭǡ ی ی ی یی Ȑی. ی ʐی ϡ ی ی ی یی ی ی ی ȐیϿ ی ʘ یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ݡ ی.

- ی ی ʿ

- ی یی ی ʡ یʺ . ی Ґ ی ی. ی ی ی ʭیی ی ی ی یی ϡ (э ی ی ʭ ی ی Ϙی ա ی ʭ ی ی) ی ǡ یԭی ǘی ی . ی یԭ ی ییی یԭ ی ی یی. ی ی ی ی.

- ی ی ی ی ی- ʭیی ǎی ѡ ѡ - ʭ یی ʭیی Ͽ

- ی ی یی . ǐэ ی ʡ ی ʡ ی ی ی.

- یی ی ی ییی ی ی (یی یی ی) ی ی ی Ͽ

- ی ی ǐ ی Ȑیی ی ی ی. ی یԭی ی یی ی یی ی ی ی ییی. ی ی U ی ی ی یԭی ی ی . ی ی ی ی ʭ ی یʡ ی یԭی ی ی. یی یی . یԭیی ݡ ʡ ی ی یی ʺ ی.

- ی ʭ یԭی ǐ ی ی ی ی یی ѐیԡ ی ی .

- . ی ی ی ی ی. یی ی ǡ ی ی یی ی ی . ی ی. ی ی ی ǡ ی ی . یѡ ییی ی ی یی ی - ی ی ی Ԙی ی ѐی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ییی ی ی ی ی ی.

- ی ǎی ی ی یی ییی ی ی ی Ԙی ʭ .

- ی . یی ی ی یϡ یʺ ی ی. ی ی یʡ ی ی. ی ی. ی یԐی ی ی. ی ی ی یԐی ی یʡ ی ی ی . ی یی ʘ یϡ ی ǎ ی ی ی. ی ی ی. ی ی ی ڻ Ȑیی ی. یی ی ی. ǐэ ی ی ʡ یʡ ی ی ی ی یʡ ی ی. ی ی ǐ ی ی ϡ ی ی یʡ ǐ .

- ʭی ی ی ی یʿ

- ی ی ی ی . ی یی ی ʺ ی یی ی. ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی Әی ی ی ی ی ی. ی ی ی  ی ݘی . ی ی . ی ی ی یی. Ԙ یی: - - (- ی- ) ی . ی ی ی ییی besta(). ی ی Ԙ ی یی ی ی . ییی: - (ݘ ݘی ݘ). ی ی ی ی . ی ʡ ی ی یی .

ی ی یѡ ی ی ی . ی јیی یی ی ی ی ییی ی ی یی ... ی ی ی ی ʡ ی. ی ی: Ǎ یی ی. ی یی یی ی ی. ی јیی ی. ی ی یی ی ی ی.

***

ی λ ݘ ی ی ی :

ی ی ی:

ی ǐ ی ی ی ی ی! ی ی! ی ی ی ی . ǐ ی ی ʭ ی ی ی ی ی یԭی .

ی:

Mavest bedonom ke aga mo enda kari make raisom sa mo ce agot(a mo ce sagot)! Ke adu? Sayad am e kar-o ma? Qul be. Age gereftar-e qoum-o-xisom nehodom, bori vaqt od ke este? Fam omda destu. Acedom raismu magir adavuo majbur nehodom ke farmayesias