عکس هایی از روز گشایش بخش مادر وکودک در کتابخانه عمومی شهر اوز

با حضور فرماندار لارستان اقای امیری به اتفاق اقای منصور فقیهی نژاد اقای محمد محمودی اقای صدیق پیرزاد وتنی چند از مسئولین ومعتمدین شهر اوز

این مکان زیبا افتتاح گردید 

بخش زیبای کودک ومادر در کتابخانه عمومی اوز