عکس دانش اموزان کلاس اول ابتدایی دبستان بازرگانی اوز.سال1348  

عکس پائین که اقای محسن نامی برای ما فرستاده عکس دانش اموزان اول ابتدایی در مدرسه بازرگانی اوزدر

سال 1348می باشد ایشان اسامی تعدادی از این دانش اموزان که در عکس هستند برایمان نوشته وارسال کرده اند اما تعدادی از انها مشخص نیست .بینندگان سایت ودانش اموزانی که در این عکس هستندمی توانند اسامی بقیه افراد را مشخص کنند

معلم اقای متولی

دانش اموزان :محسن نامی- حاجی برازنده -مسعود عسکری - خالد پرهیزکار-غلام.....-عبدالله سعادت

عبدالله هاشمی سعدالله فکری-بشیری محمودزندیان-نادریزدانی-عبدالرحیم نجمی-محمداکبری-احمدرهبان

محمد رضا...-صدیق برنا-حسین خضری-محمودبذرافشان-کامران کامیاب-عبدالله دلکش-ابراهیم خضری

عکس ها حرف می زنند

دوعکس زیرمربوط به سالهای 1348و1355است اگر شما هم در این عکس هستید نام ونشانی خود برای ما بفرستید.عکس اول دانش اموزان مقطع راهنمایی در دبیرستان بهروزیان  است وعکس دوم دانش اموزان مقطع ابتدایی در مدرسه بدری  .اینها زمانی با هم همبازی وهمکلاسی وشاید هم محله ای بوده اند.این عکس یاداور خاطرات همه انهایی است که در یک شهر ومدرسه با هم بوده اند. 

درعکس بالا  معلم بهنیا ودانش اموزان کلاس سوم راهنمایی

حمید سعید . عبدالرزاق افسری .سهراب ساعی .عبدالله سعادت .عبدالرحمن صابری .نادر یزدانی .تورج عابدزاده. کریم تارتاریان .غلام امیر راد .مرحوم محمد رضا راد .محمد هرمی .علی ابراهیم نزاد .عقیل توفیق .طیب راهپیما. محمدعلی پیرزاد. منوچهر امید واری. صالح صمدانی .وحید افسری .منصور بشیری نزاد . رفعت. منصور گرگین. امین سوداگر .محمود زندیان.احمد حبیبی و..  .