اولین باران تابستانی در شهر اوز در سال 1393 /6.7.2014

خبر خوش بارندگی امروز یکشنبه در شهر اوز که از ساعات عصر شروع شده موجب خوشحالی مردم گردیده وعکس وفیلم ان برای بسیاری فرستاده شده است بر اساس خبرها بارندگی سمت معلم کثیر خیلی بیشتر از شهر اوز بوده است

بارندگی در گردنه ورای اوز جمعه 4.7.2014