عکس هایی از بهار اوز در اسفندماه 1391

هاشک خهر

خهر

خوردن ملخ واب پز کردن ان

 

عکس هایی از کابول

کندن کابول توسط یکی از همشهریان در تپه های اطراف اوز

گل بشکرک

هنگزه ماده سمت راست - خارازه وکابول عکس وسط - هشپز سمت چپ

عکس هایی از گردش وتفریح مردم اوز در دشته وبرزگو

کوچه وخیابانهای اوز

بزرگترین شلغم کاشت اوز