مجموعه عکس های تایلند

چند عکس پائین در مسیر فرودگاه بانکوک به داخل شهر گرفته شده است

عکس پائین اطاق من در هتل سواسدی این بانکوک در جنوب شهر بود

سری عکس های پائین مربوط به اطراف هتل سواسدی این است 

وسیله موتوری سه چرخه توک توک

نمایی از محل غذا فروشی های کنار خیابانی وداخل کوچه ها

یکی از غذا فروشیها با وسایل وتجهیزات ان

غذا فروشی کنار خیابانی

یکی از دکه های میوه فروشی

عکس هایی از معابد بودا ومکانهای توریستی شهر بانکوک تایلند

یکی از بلندترین مجسمه بودا در بانکوک

یکی از مجسمه های سنگی بودا در مجموعه 166 مجسمه سنگی معبد

قسمت ورودی به یکی از معابد

یکی از دست فروشیهای کنار معبد که موز کباب روی اتش می فروشد

عکس هایی از اکواریوم سیام پاراگون در بانکوک

عکس هایی از سنتر سیام پاراگون وخیابانهای کناری سنتر سیام پاراگون

استفاده از عکس ومطالب سایت با ذکر منبع مجاز است